Ostatnie Wpisy

zlewnia a dobór separatorów

Autor: separatorek | Kategorie:
Tagi: osadniki, separator, separatory
09. stycznia 2012 20:57:00

W sytuacji gdy niemożliwy jest pomiar maksymalnego wypływu z punktów poboru, może być on oszacowany na podstawie niżej przedstawionej tabeli separator seko. W obliczeniach należy w pierwszej kolejności uwzględnić największe punkty poboru.

 

wielkość nominalna

wypływ z punktu poboru QS1* [l/s]

pierwszy punkt

drugi punkt

trzeci punkt

czwarty punkt

piąty punkt i kolejne

DN 15

0,5

0,5

0,35

0,25

0,1

DN 20

1,0

1,0

0,70

0,50

0,2

DN 25

1,7

1,7

1,20

0,85

0,3

*- wartości przy ciśnieniu dopływu w granicach 4 - 5 bar; przy zmianie ciśnienia wydatki ulegną zmianie.

Przykładowa kalkulacja dla jednego punktu DN 15, jednego punktu DN 20 i dwóch punktów DN 25

                        pkt. 1 – DN 25 = 1,7 l/s

                        pkt. 2 – DN 25 = 1,7 l/s

                        pkt. 3 – DN 20 = 0,7 l/s

                        pkt. 4 – DN 15            = 0,25 l/s

                        suma:                  4,35 l/s

 

Qs2 – wypływ z myjni samochodowych

Jeśli nie jest wskazana rzeczywista ilość powstających ścieków, należy przyjąć wartość 2 l/s na każde stanowisko myjni samochodowej.

Zastosowanie urządzeń z wymuszonym obiegiem wody osadnik TRAP nie powoduje zmniejszenia wyżej przyjętego strumienia ścieków.

 

Qs3– wypływ z wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących

Niezależnie od rzeczywistego wykorzystania wody w wysokociśnieniowym urządzeniu czyszczącym, wartość Qs3 powinna wynosić 2 l/s. Na każde dodatkowe urządzenie należy doliczyć 1 l/s do wartości Qs3.

- Wielkość osadnika:

Pojemność osadników uzależniona jest od spodziewanej ilości zawiesin mineralnych w ściekach. Pojemność osadników może być określana z poniższej tabeli (wg PE-EN858-2:2005):

 

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego

Minimalna pojemność osadnika

l

 

Żadna

- kondensat

Nie wymaga

 

Mała

- ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego

- wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach benzynowych

a

100 Qn

fd

 

Średnia

- stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części

- place do mycia autobusów

- ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów

- elektrownie, zakłady mechaniczne

b

200 Qn

fd

 

Wysoka

- urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych

- place do mycia samochodów ciężarowych

b

300 Qn

fd

 

 

- automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe

c

300 Qn

fd

 

a Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi.

b Minimalna pojemność osadników 600 l.

cMinimalna pojemność osadników 5000 l.

 

Parametry wody do picia

Autor: separatorek | Kategorie:
Tagi: oczyszczanie, woda
04. grudnia 2011 10:59:00

 Badabie wody

 
Oznaczenie Parametry wody badanej Najwyższa dopuszczalna wartość
barwa -
15 mgPT/l
mętność
-
1 mgSiO2/l
zapach -
akceptowalny
odczyn (pH) - 6,5-9,5
azotany (NO3) - 50 mg/l
amoniak (NH4) - 0,5 mg/l
twardość - 60-500 mgCaCO3/l
mangan - 0,05 mg/l
żelazo ogólne - 0,2 mg/l

 WARUNKI FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA 
Lp.   Nazwa substancji  Najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/l]
 1.  Amoniak                            0,5
 2.  Azotany (NO3)                            50
 3.  Azotyny (NO2)                            0,1
 4.  Chlor wolny                            0,3
 5.  Chlorki                           250
 6.  Mangan                           0,05
 7.  Odczyn (pH)                         6,5- 9,5
 8.  Siarczany                           250
 9.  Twardość jako CaCO3                         60- 500
 10.  Żelazo                            0,2

WARUNKI BAKTERIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO PICIA 
  


 Lp.  Wskaźnik jakości wody      Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika

     Liczba bakterii           Objętość   próbki  [ml]     
 1. Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)        0          100
 2. Bakterie grupy coli *)        0          100
 3. Enterokoki (paciorkowce kałowe)        0          100
 4. Clostridia redukujące siarczyny **)(Clostridium perfringens)        0          100
 5. Ogólna liczba bakterii w 37 oC        20           1
 6. Ogólna liczba bakterii w 22 oC       100           1

 

*)   Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, 
     nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.
**) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.
  

przebudowa oczyszczalni

Autor: separatorek | Kategorie:
Tagi: biomasa, oczyszczalnia
01. października 2011 17:35:00

 30 czerwca 2010 r. . podpisała umowę z Zakładami Chemicznymi PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym na budowę podczyszczalni ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie podczyszczalni ścieków przemysłowych, która będzie oczyszczać ścieki pochodzące z procesu produkcji środków ochrony roślin na wydziale Pielika oraz ścieki ze składowiska odpadów Ekologistyka. Celem projektu jest redukcja trudno rozkładalnych i specyficznych związków organicznych w strumieniu ścieków, charakteryzujących się wysokimi wartościami ChZT, AOX i chlorofenoli.

Zastosowana przez  technologia szczególnie predysponowana dla redukcji trudno rozkładalnych związków organicznych takich jak AOX oparta jest o reaktory biologiczne typu MBBR ze złożem ruchomym VWS AnoxKaldnes.

Istotą procesu jest wytworzenie poprzez długotrwały okres adaptacji specyficznej biomasy w postaci błony biologicznej mającej zdolność degradacji związków trudno rozkładalnych i odpornej na ich toksyczne właściwości.

Po podczyszczeniu ścieki będą kierowane na Centralną Oczyszczalnię Ścieków PCC Rokita.

Kontrakt zakłada realizację przebudowy oczyszczalni etapami. Zakończenie prac jest planowane na czerwiec 2013 r.

kryteria doboru klimatyzacji

Autor: separatorek | Kategorie:
Tagi: klimatyzacja, klimatyzacje, sterowanie klimatyzacją, wentylacja
28. lipca 2011 23:08:00

 Kryteria projektowe dotyczące wymagań mikroklimatycznych laboratoriów i muzeów obejmują następujące czynniki: 

• fizyczne, 
• chemiczne, 
• biologiczne. 

   Kryteria fizyczne mikroklimatu pomieszczeń odnoszą się do następujących parametrów takich jak: 
• temperatura powietrza zewnętrznego (tz), 
• temperatura powietrza wewnętrznego (tw), 
• wilgotność względna powietrza (φ), 
• prędkość ruchu powietrza w strefie przebywania osób lub w strefie pracy (νp), 
• minimalna temperatura powietrza nawiewanego, 
• minimalna ilość powietrza świeżego (ze względu na ilość osób lub ze względu na wymagane nadciśnienie w budynku - eksfiltracja), 
• wymagana ilość powietrza wentylacyjnego (świeże + obiegowe) obliczanego ze względu na zyski ciepła i wilgoci, wydzielane zanieczyszczenia lub po uwzględnieniu wymaganej minimalnej krotności wymian. 

   Kryteria chemiczne mikroklimatu to: 
• zawartość CO2 w powietrzu wewnętrznym, 
• zawartość O2 w powietrzu wewnętrznym, będące wynikiem zawartości wymienionych gazów w powietrzu zewnętrznym i powstające w poszczególnych pomieszczeniach budynku podczas jego eksploatacji. 
   Kryteria biologiczne mikroklimatu pomieszczeń odnoszą się do oceny zawartości struktur mikrobiologicznych takich jak: bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby i pleśnie. 

   Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego: 
a) Parametry powietrza zewnętrznego przyjmowane do obliczeń i doboru urządzeń lub wg wytycznych Inwestora (ocieplenie klimatu) są najczęściej zgodnie z PN-76/B-03420 "Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego" lub nieco podwyższone, np.: 

b) Parametry powietrza wewnętrznego - zgodnie z PN-78/B-03421 "Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi" lub wg indywidualnie określanych zakresach. 

   Istotnym parametrem z zakresu czynników fizycznych mikroklimatu jest prędkość powietrza - przepływ powietrza w strefie przebywania ludzi - powinna spełniać wymagania przepływu powietrza "bez przeciągu", np. 0,2 m/s. 
   Kolejnym parametrem kształtującym mikroklimat jest hałas od urządzeń klimatyzacyjnych - nie powinien być uciążliwy. Wartości uznane za nie dokuczliwe podane są w polskiej normie. 
   Wymagania związane z wahaniami wyżej wymienianych parametrów w pierwszej kolejności wynikają z dopuszczalnych tolerancji danego testu lub badania, a także wrażliwości elementów lub zbiorów zabytkowych. Kolejną sprawą jest stabilizacja parametrów w długim czasie użytkowania pomieszczeń. Sprostanie tym wymaganiom wiąże się z potrzebą stosowania urządzeń klimatyzacyjnych szybko reagujących na zmiany mikroklimatu i posiadających czułe czujniki współpracujące z zaworami, sprężarkami itp., które pozwolą na szybkie doprowadzenie do pożądanego stanu mikroklimatu wnętrza. 
   Konieczną kwestią do spełnienia w każdym przypadku jest wymiana powietrza w pomieszczeniu. Tylko powietrze świeże oczyszczone z pyłów, bakterii, grzybów, pleśni zapewni właściwy skład chemiczny powietrza wewnętrznego i odpowiednio, zależnie od temperatury i wilgotności względnej, wymaga uzdatniania celem osiągnięcia wymaganych wartości tych parametrów wewnątrz laboratoriów czy muzeów. 

Ścieki w Warszawie

Autor: separatorek | Kategorie:
Tagi: oczyszczalnia, separator, ścieki
29. czerwca 2011 08:24:00

 Cena brutto za 1 m³ wody i ścieków wzrośnie o 2,30 zł. Statystyczny warszawiak zużywa średnio około 4 m³ wody w miesiącu. Oznacza to, że przeciętny Kowalski zapłaci za usługi wodociągowe i kanalizacyjne ok. 9,20 zł więcej miesięcznie niż dotychczas.

Tegoroczna zmiana taryfy jest nieunikniona i przewidywana została w planach od 2008 roku. MPWiK w latach 2008-2010 zainwestowało blisko 3,5 mld PLN w modernizację oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalni, separatorów. Warszawa wciąż przeżywa ogromny boom budowlany. W niektórych peryferyjnych dzielnicach nie istnieje wystarczająca infrastruktura, co pogarsza komfort życia mieszkańców. 

W latach 2011-2015 MPWiK w m.st. Warszawie S.A. zainwestuje blisko 2 mld PLN. W tym czasie wybudowanych zostanie około 316 km sieci wodociągowej oraz ok. 262 km sieci kanalizacyjnej. Łączne nakłady inwestycyjne na urządzenia wodociągowe wyniosą blisko 400 mln zł, z czego duża część pochłonie budowa magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich i modernizacja chlorowni na Białołęce. Sieć kanalizacyjna zostanie w tym czasie doinwestowana kwotą prawie 1 mld 400 mln zł, największe inwestycje w tym obszarze to budowa kolektorów „W” i „Zachodniego” oraz budowa kanalizacji ściekowej w dzielnicach Rembertów i Bielany.

Duże nakłady finansowe zostały poniesione na inwestycje w zakresie wzbogacenia technologii uzdatniania wody, separatorów. Kosztem około 236 mln zł wybudowana została stacja ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego, około 120 mln zł kosztowała stacja flotacji ciśnieniowej w Zakładzie Wodociągu Północnego. Inwestycje te znacząco wpłynęły na poprawę jakości oraz smaku i zapachu wody w warszawskich kranach. Blisko 40% tej kwoty to środki własne oraz kredyty zaciągnięte przez MPWiK. Ponadto Spółka planuje kolejne modernizacje ciągów technologicznych: trwają prace projektowe zmierzające do wybudowania stacji filtrów węglowych w Zakładzie Wodociągu Północnego oraz stacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym w Zakładzie Wodociągu Praskiego. Dzięki tym inwestycjom oraz ciągłej wymianie i modernizacji sieci wodociągowej, warszawiacy będą systematycznie odczuwali poprawiającą się jakość wody w kranach.

Do końca roku 2012 rozbudowana i zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków Czajka, dzięki czemu wszystkie ścieki odbierane przez MPWiK będą oczyszczane przed zrzuceniem ich do Wisły. Realizacja tej inwestycji pozwoli także uniknąć gigantycznych opłat podwyższonych za zanieczyszczanie środowiska. Obecnie Marszałek Województwa zawiesił wspomniane opłaty, jednak ich wysokość (ok. 2 mld zł oraz 100 mln zł za każdy kolejny rok po 2013 r.) powoduje, że Czajka to priorytet i sprawa ważna dla każdego mieszkańca stolicy.

Podwyżki wprowadziła w 2011 roku większość polskich miast, najwyższe ceny obowiązują np. w Katowicach i w Bydgoszczy. Jednak to właśnie w Warszawie łączne nakłady inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na jednego mieszkańca są najwyższe, wśród dużych miast wojewódzkich:

Katowice
Bydgoszcz
Warszawa
Gdańsk
Kraków
Poznań
Lublin
Wrocław
Cena za
1 m³ brutto
11,08
10,97
9,97
9,66
7,48
8,51
7,51
7,61
Wartość nakładów inwest.na mieszkańca (zł)
292
1977
2761
1927
847
1966
449
1162
Z przeprowadzonych analiz wynika, że opłaty za usługi wodociągowo–kanalizacyjne w Warszawie stanowią obecnie średnio 1,98 % dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego. Po podwyżce, wskaźnik osiągnie 2,49% przy akceptowalnym poziomie 3% (wg wytycznych zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013).

Należy podkreślić, że na przestrzeni dziewięciu lat będzie to dopiero czwarta zmiana taryfy za usługi świadczone przez warszawskie MPWiK i pierwsza taka zmiana w ostatnich trzech latach. Zmiana taryfy wprowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa pozwala przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym wnioskować o przedłużenie taryfy lub o jej zmianę.

Wprowadzenie nowej taryfy jako obowiązującej, wiąże się z decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która zgodnie z art. 24 Ustawy, zatwierdziła ją w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., w dniu 26 maja 2011. Taryfa obowiązywać będzie przez rok.

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii

kaktus1990 | zochna | piotrukas | dziecko-szatana | zosia-1989 | Mailing